İntensiv Suvarma Sistemləri və üstünlükləri

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatında rentabelliyi artıran əsas amillər intensiv metodların istifadəsi ilə sıx əlaqəlidir.

Ənənəvi suvarma metodlarının ( şırım suvarma ) neqativ nəticələri:

 1. Artıq su məsrəfi
 2. Torpaqların şoranlaşması
 3. Torpağın eroziyası
 4. Əlavə işçi qüvvəsi
 5. Yabanı otların geniş yayılması
 6. Ərazinin qeyri bərabər suvarılması
 7. Relyef fərqli yerlərin çətin və ya heç suvarılmaması
 8. Aşağı məhsuldarlıq

İntensiv suvarma sistemləri yuxarıda qeyd olunmuş bütün çətinlikləri aradan qaldırılır və aşağıdakı pozitiv nəticələr əldə olunur.

 1. Su sərfinə 3-4 dəfə qənaət
 2. İşçi qüvvəsinə qənaət
 3. Bitkilərin bərabər suvarılması
 4. Bitkilərin kök sisteminin daha yaxşı formalaşması və suvarılması
 5. Ərazinin bərabər gübrələnməsi
 6. Qısa müddətdə böyük ərazilərin bərabər suvarılması
 7. Relyef fərqli yerlərin asan suvarılması
 8. Məhsuldarlıq artımı ( meyvələrdə 30-40% , tərəvəzlərdə 50-80% )
 9. Torpağın humus qatının qorunub saxlanılması
 10. Gübrə məsrəflərinin 40%-dək azaldılması
 11. Verilən suyun 90%-nin bitki tərəfindən mənimsənilməsi
 12. Torpaq qatının lokal islanması səbəbindən alaq otlarının azalması
 13. Torpaq məsaməliyini qoruyur və bitki kök sisteminin aerasiyasını intensivləşdirir.
 14. Suvarılma zamanı torpağın üst qatının quru qalması daha yaxşı fitosanitar şərait yaradır və xəstəliklərin yayılma ehtimalını azaldır.